logo ua

Державна установа «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України»

ДУ НЦГГГРІ НАНУ

image_top

geologist day

13 лютого 2019 р. Розпорядженням Президії НАН України УкрНДМІ перейменовано в Державну установу «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України» (ДУ НЦ ГГГРІ НАН України), надалі – Центр.

На даний момент в Центрі працюють 33 співробітника, в т.ч. один доктор і три кандидата наук. Структуру Центру розробляє дирекція, її розглядає Науково-технічна рада та затверджує Президія НАН України. Основною структурною одиницею Центру є науковий підрозділ, основним завданням якого є провадження наукової і науково-технічної діяльності. Структурними підрозділами Центру є наукові підрозділи (відділи, лабораторії), а також управлінські, науково-допоміжні, допоміжні та інші підрозділи і служби. Для вирішення окремих завдань можуть утворюватись тимчасові наукові (творчі) колективи.

Основними завданнями Центру є:

 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних напрямів науки і техніки в галузі геології, геофізики, геомеханіки і маркшейдерської справи, зрушення і деформацій масиву гірських порід і земної поверхні, захисту гірничих виробок, будівель, споруд і мереж з метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей.
 • розроблення й обґрунтування допустимих параметрів підробки та надробки гірничих виробок.
 • проведення науково-технічних (експериментальних) розробок, що базуються на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, з метою доведення таких знань до стадії практичного використання.
 • надання науково-технічних послуг.
 • проведення наукової і науково-технічної експертизи.
 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру.
 • забезпечення високої якості наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.
 • забезпечення і розвиток наукової інфраструктури, проведення матеріально-технічного забезпечення наукової діяльності матеріальними ресурсами.
 • інформування широкої громадськості про результати своєї діяльності.

Центр відповідно до основних завдань здійснює:

 • вивчення формування та еволюції напружено-деформованого стану масивів гірських порід і земної поверхні;
 • розроблення рекомендацій з охорони і     підтримання всього комплексу гірничих виробок і раціонального планування гірничих робіт;
 • розроблення рекомендацій з проведення гірничих виробок у небезпечних зонах;
 • прогнозування і попередження гірських ударів і газодинамічних явищ;
 • розроблення рекомендацій по відпрацюванню захисних пластів щодо боротьби з раптовими викидами вугілля, породи і газу;
 • розроблення наукових основ і практичних рекомендацій щодо вилучення метану з техногенних колекторів гірського масиву;
 • вивчення джерел і шляхів міграції вуглеводневих газів у вугільних шахтах;
 • вивчення генезису і динаміки вибухонебезпечних газів у вугленосних товщах та гірничих виробках;
 • розроблення проектів і гідрогеологічних прогнозів затоплення гірничих виробок шахт, що ліквідуються шляхом мокрої консервації;
 • розроблення методів прогнозу стану і захисту будівель та споруд, що експлуатуються в складних гірничо-геологічних умовах;
 • спостереження за деформаціями земної поверхні, породного масиву, гірничих виробок, будівель, споруд і мереж;
 • проведення тривалих спостережень за будівлями, спорудами, трубопроводами і залізницями в умовах впливу гірничих виробок, у тому числі при їх затопленні, з метою прогнозування небезпеки їх технічного стану та своєчасного впровадження заходів захисту;
 • розроблення систем моніторингу зсувонебезпечних територій і технологій запобігання зсувам;
 • фундаментальні та прикладні геолого-геофізичні дослідження з проблем прогнозу гірничо-геологічних умов відпрацювання вугільних пластів та задач будівництва на підроблюваних територіях і виймання запасів під забудованими територіями;
 • з’ясування глибинної будови геологічних структур геофізичними методами;
 • геомеханічні, геолого-геофізичні і гідрогеологічні дослідження екологічних змін довкілля, моніторинг геологічного середовища;
 • геофізичні, геомеханічні роботи з вивчення і прогнозу небезпечних фізико-геологічних процесів (карстових явищ, суфозій, підтоплень, обвалів і осипів, селів, абразії і ерозії, у т.ч. берегів, зсувів та інше);
 • пошук родовищ корисних копалин геологічними і геофізичними методами з використанням наземних методів та дистанційних досліджень;
 • прогнозування родовищ корисних копалин петрологічними, геохімічними, мінералогічними та геофізичними методами;
 • комплексна петролого-геохімічна оцінка родовищ корисних копалин з точки зору інвестиційної привабливості;
 • прогноз перспективних ділянок корисних копалин як в межах відомих родовищ, так і в нових регіонах;
 • прогнозування гірничо-геологічних умов при відкритому і підземному відпрацюванні родовищ корисних копалин;
 • геологічний супровід геологорозвідувальних робіт;
 • оцінка радіаційної безпеки розробки родовищ корисних копалин з підвищеною радіоактивністю руд на основі даних гамакаротажу свердловин;
 • оцінка екологічної безпеки при розробці родовищ будматеріалів;
 • розроблення проектів та проведення комплексного моніторингу стану геологічного середовища в основі діючих інженерних споруд (екологічно небезпечних об’єктів, промплощадок, стадіонів, хвостосховищ, дамб, териконів тощо);
 • виявлення і картування потенційно небезпечних зон (старих гірничих виробок, шурфів, тектонічних порушень тощо) та розроблення рекомендацій з безпечної експлуатації навколишніх територій;
 • розроблення математичного і програмного забезпечення для обробки та інтерпретації геологічних, геофізичних та інших даних;
 • розроблення рекомендацій по відпрацюванню захисних пластів щодо боротьби з раптовими викидами вугілля, породи і газу;
 • розроблення наукових основ і практичних рекомендацій щодо вилучення метану з техногенних колекторів гірського масиву;31. вивчення джерел і шляхів міграції вуглеводневих газів у вугільних шахтах;
 • вивчення генезису і динаміки вибухонебезпечних газів у вугленосних товщах та гірничих виробках;
 • створення електронних моделей та карт родовищ корисних копалин, гірничовидобувних підприємств;
 • створення баз даних та розроблення інформаційних і геоінформаційних систем, а також систем автоматизації, геологічних та інших робіт, сучасного програмного забезпечення в різних галузях науки та виробництва;
 • створення електронних карт тематичної спрямованості будь-якого рівня складності;
 • розроблення нормативних документів з підтримання, охорони, раціонального розташування та ліквідації гірничих виробок;
 • розроблення нормативних документів щодо проведення комплексного моніторингу стану геологічного середовища в основі діючих інженерних споруд;
 • розроблення нормативних документів за результатами виконаних досліджень з питань гірничої та інженерної геології, геофізики, та гірничої справи;
 • пошук із гірничих виробок технічних свердловин наземного та підземного буріння;
 • розроблення, проектування та виготовлення геофізичної апаратури і обладнання для дослідження геологічного середовища та моніторингу небезпечних геологічних процесів;
 • розроблення, проектування та виготовлення вибухонебезпечної апаратури і обладнання для проведення геофізичних досліджень в умовах гірничих виробок;
 • контроль за проведенням тампонажних робіт у гірському масиві;
 • пошук старих підземних комунікацій;
 • розроблення інноваційних проектів у сфері сучасних технологій видобутку корисних копалин, їх інженерно-технічного супроводження та забезпечення екологічної безпеки;
 • матеріально-технічне забезпечення досліджень і експериментальних розробок у сфері природничих і технічних наук, що проводять бюджетні установи НАН України;
 • приймання та узагальнення замовлень від бюджетних установ НАН України на необхідні товари за затвердженими формами з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями;
 • здійснення придбання товарів за рахунок коштів Державного бюджету України за дорученням Національної академій наук України;
 • передання закуплених товарів установам НАН України на підставі рішення Президії НАН України.

Центр:

 • розробляє за участю наукового колективу основні наукові напрями своєї діяльності;
 • організує та проводить науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи відповідно до затверджених основних наукових напрямів діяльності та робочих планів;
 • вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за відповідним напрямом і визначає можливості їх використання в усіх сферах суспільного життя, бере участь у розробці й реалізації міжнародних програм і проектів;
 • розробляє прогнози та проводить наукову експертизу з відповідних напрямів науки і техніки;
 • за дорученням НАН України або з власної ініціативи розробляє прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації з певних питань розвитку держави та суспільства, здійснює наукову та науково-технічну експертизу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку;
 • бере участь у конкурсах наукових проектів, науково-технічних розробок і конкурсах на отримання грантів, у тому числі міжнародних конкурсах, за результатами конкурсів забезпечує виконання відповідних робіт і заходів;
 • проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в тому числі міжнародні;
 • здійснює видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає в установленому порядку засновником друкованих засобів наукових журналів та наукових видань;
 • має власний офіційний веб-сайт, забезпечує розміщення на ньому інформації про основні наукові напрями, структуру та результати діяльності Центру, здійснює регулярне оновлення зазначеної інформації, а також сприяє висвітленню в засобах масової інформації та соціальних мережах вагомих досягнень і важливих подій в житті Центру та інших наукових матеріалів, що становлять суспільний інтерес;
 • проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, атестує працівників Центру;
 • провадить освітню діяльність у сфері вищої освіти, надає освітні послуги шляхом підготовки фахівців відповідно до Закону України «Про вищу освіту», в тому числі через аспірантуру, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації наукових працівників, сприяє розвитку наукової складової у сфері освіти та залученню талановитої молоді до наукової діяльності;
 • розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує його в установленому в НАН України порядку;
 • укладає угоди і договори про наукове та науково-технічне співробітництво з юридичними та фізичними особами. Бере участь у виконанні міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів в порядку, встановленому чинним законодавством;
 • бере участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок і союзів, в тому числі іноземних та міжнародних, на правах їх членів, веде інші форми спільної діяльності відповідно до законодавства України;
 • за погодженням з НАН України може входити до об’єднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності;
 • надає платні послуги за переліком, визначеним законодавством для бюджетних наукових установ та відповідно до свого Статуту;
 • здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Центр має право на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на його балансі в порядку, встановленому в НАН України.